Tüzük

Anasayfa / Dernek / Tüzük

Tüzük Değişiklik Onay Tarihi : 31.05.2021

Onay Makamı:  Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

Birinci Bölüm: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı
Madde 1- Derneğin adı “Enerji Uzmanları Derneği”dir.

Derneğin merkezi
Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

İkinci Bölüm: DERNEĞİN AMACI, FAALİYETLERİ VE İLKELER

Derneğin amacı
Madde 3- Derneğin amacı; üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayımlamak, mesleki, kültürel ve kurum kültürünü geliştirecek çalışmalar yapmak ve enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır.

Dernekçe yürütülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri
Madde 4- Dernek aşağıda yer alan kültürel, bilimsel, mesleki ve sosyal konularla ilgili çalışmalar yapar:

a) Üyelerinin bilgilerini artıracak ve kültürlerini genişletecek toplantılar, konferanslar ve kurslar düzenler.
b) Mesleki konularda her türlü yayımda bulunabilir ve bu yayımlarla ilgili müesseseler kurabilir.
c) Üyelerinin personel düzenini ilgilendiren mevzuatla ilgili araştırmalarda bulunur ve bu hususta onlara gerekli yardımları sağlar.
ç) Üyelerinin yararlanması için misafirhane, lokal, kamp, kreş vb. binaları tesis edebilir, kiralayabilir veya söz konusu tesisleri üyelerin kullanabilmesine yönelik gerekli sözleşmeleri imzalayabilir.
d) Üyelerin ve ailelerinin boş zamanlarını iyi ve faydalı şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.
e) Dernek mensuplarının tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri ile yardımlaşma sandığı kurmaları ve geliştirmeleri hususunda kendilerine her türlü yardımda bulunur.
f) Dernek, amacı içinde kalan faaliyetlerin bir kısmını gerçekleştirmek üzere vakıf tesis edebilir, ticari işletmeler kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir.
g) Dernek, ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz mallar edinebilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir.
ğ) Enerji sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü eğitim faaliyetini bizatihi kendisi yapabileceği gibi diğer kurum, kuruluş veya şirketlerin düzenleyeceği eğitim faaliyetlerine destek olabilir, bu konularda onlarla işbirliği yapabilir.
h) Dernek, Genel Kurul tarafından onaylanacak usul esaslar çerçevesinde objektif kriterlere istinaden, üyelerine borç verebilir.
ı) Dernek, amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilir veya diğer kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine katkı ve katılımda bulunabilir.
i) Üye ve aileleri için her türlü sosyal, kültürel ve eğitim faaliyeti düzenleyebilir.
j) Çalışma konularında yurtiçi ve yurtdışında işbirlikleri yapabilir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler yapabilir ve her türlü fonlardan yararlanabilir.
k) Üyelerinin ortak menfaatleri söz konusu olduğunda her türlü adli ve idari merci karşısında onları temsil edebilir veya ettirebilir.
l) Amacını gerçekleştirebilmek için ilgili mevzuata uymak koşuluyla her türlü faaliyette bulunabilir.
m) Genel Kurul tarafından onaylanması halinde üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Faaliyetlerde Gözetilecek İlkeler:
Madde 5- Dernek ve üyelerinin, 3 üncü maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için yürüteceği her türlü faaliyetinde; etik değerler gözetilerek, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, objektiflik gibi genel kabul görmüş ilkelere uygun davranması esastır.

Üçüncü Bölüm: ÜYELİK

Üye olma hakkı
Madde 6- Derneğe:

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda enerji uzmanı ve yardımcısı unvanına sahip personel ve bu meslekten emekli olanlar ile ayrılanlar,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Kurul üyesi, başkan yardımcısı, daire başkanı, başkan danışmanı ve grup başkanı unvanı ile bir seneden daha fazla süre ile asaleten görev yapanlar,
c) Genel Kurul tarafından belirlenecek kontenjanı geçmemek kaydıyla enerji sektöründe çalışan kişilerden Genel Kurul tarafından belirlenen kriterlere sahip olanlar,
üye olabilirler.

Yönetim Kurulunca uygun görülen kimselere onursal üyelik verilebilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde karara bağlar ve ilgiliye 30 gün içerisinde yazıyla veya e-posta ile bildirir.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten çıkma ve çıkarılma
Madde 7- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Enerji Uzman Yardımcılarından Enerji Uzmanlığına atanma hakkını kaybedenlerin üyelikleri  ve Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikler kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında tespit kararı alır.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı, Dernek Yönetim Kurulunca silinir.
Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, Genel Kurula itiraz hakları vardır.

Üyelerin hakları
Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Onursal üyelerin oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur.

Dördüncü Bölüm: DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları
Madde 9- Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
ç) Disiplin Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı
Madde 10- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında olağan toplantı yapar.

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun Gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü
Madde 11- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geriye bırakılırsa, bu durum, geri bırakılan sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve yeter sayısı
Madde 12- Genel Kurul toplantıları Dernek merkezi veya Yönetim Kurulunca karar verilen başka bir yerde yapılır.
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü ve görüşülecek konular
Madde 13- Genel Kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilmesiyle Divan Heyeti oluşturulur. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Beşinci Bölüm: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri
Madde 14- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması yahut kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Derneğin feshedilmesi,
ğ) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
h) Enerji Uzmanları Derneği Sandığının kurulup kurulmaması hususunda karar vermek.

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri
Madde 15- Genel Kurulda oylamalar esasen açık oylama şeklinde yapılmakla birlikte, Genel Kurul aksini kararlaştırabilir. Açık oylamanın yapılma şeklini Divan Kurulu belirler.  Oylama sonucunun belirlenmesinde çoğunluk esası uygulanır. Geçerli oyların çoğunluğunu sağlayan aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Altıncı Bölüm: YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu
Madde 16- Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan adaylarının kendileri de dahil olmak üzere belirleyecekleri beş asıl ve beş yedek üye olarak belirlenen liste veya listeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.  Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevini devam ettiremeyecek olması durumunda Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını seçer. Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yapabilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
c) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
ç) Yılsonu itibarıyla Derneğin faaliyetlerinin gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin düzenlenecek beyannamenin Kanunda belirtilen süre sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermek,
d) Edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren Kanunda belirtilen sürede mülkî idare amirliğine bildirmek,
e) Genel Kurulu izleyen Kanunda belirtilen süre içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmek,
f) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri mülkî idare amirliğine bildirmek.
g) Üyeliği kendiliğinden sona erenlerin tespit edilmesine yönelik karar almak.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Üç kişi ile toplanılması halinde karar alabilmek için oybirliği gerekmektedir.

Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması
Madde 17- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetim Kurulu
Madde 18- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Disiplin Kurulu
Madde 19- Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Derneğin amaçlarına ve Tüzüğüne aykırı hareket edenler hakkında gerekli disiplin kararlarını alır.

Disiplin kararları şunlardır:

a) Uyarma,
b) Kınama,

Hakkında disiplin cezası uygulamasına girişilen üyenin savunması alınmadan disiplin kararı verilemez.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 20- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Disiplin Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğma yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Derneğin merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Yedinci Bölüm: AİDAT MİKTARI, DEFTER VE KAYITLAR

Aidat miktarı
Madde 21- Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat ve üye giriş aidatı  miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Aidatların toplanma şeklini ise, Yönetim Kurulu belirler.

Derneğin gelirleri
Madde 22- Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye aidatlarından,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, gezi, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerden,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirlerden,
ç) Bağış ve yardımlardan,
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
e) Derneğin ticari işletmelerinden elde edilen gelirlerden,
f) Diğer gelirlerden,
oluşur.

Defter ve kayıtlar

Madde 23- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

a) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

b) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

c) Evrak Kayıt defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numaraları ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul

Madde 24- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri mevzuata uygun biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-1de yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Dernek, amaca yönelik giderlerin karşılanması maksadıyla Genel Kurulun vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile borç alabilir. Dernek kasasında 1. derece Enerji Uzmanının sözleşmesinde belirtilen net maaşın 3 katı kadar nakit para bulundurulabilir.

Sekizinci Bölüm: DERNEĞİN İÇDENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi
Madde 25- Derneğin iç denetimi, ilgili mevzuat uyarınca Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Dokuzuncu Bölüm: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği
Madde 26- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir.

Genel Kurul, Tüzük değişikliği için üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

Onuncu Bölüm: FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Fesih ve tasfiye
Madde 27- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Tüzüğün 11 inci maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı Enerji Uzmanları ile ilgili bir kurum veya kuruluşa bırakılır.
Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Onbirinci Bölüm: ÜCRETLER, YURT İÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAHLAR

Yurt içi ve yurt dışı harcırahlar
Madde 28– Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.

Verilecek ücret ve her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

Onikinci Bölüm: ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ SANDIĞI

Enerji Uzmanları Derneği Sandığı
Madde 29– Dernek üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için sandık kurabilir.

Onüçüncü Bölüm: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Hüküm eksikliği
Madde 30- Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanununun, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.